1. Ga naar het overzicht van alle modules die werden geactiveerd op je website. Daarvoor ga je naar instellingen en Paddle CMS Platform om daarna te klikken op modules. Dit kan je zien afgebeeld hieronder. 

  1. Daarna krijg je een overzicht van alle modules geactiveerd voor je website. Zoek in deze lijst naar Pop-up . Klik hier op.

  1. Wanneer je hier hebt op geklikt, kan je helemaal naar onderen scrollen om naar de instellingen van de module te navigeren.

  1. Je kan hier aanduiden of je de pop-up wilt activeren.

  1. Je kan in deze velden de titel en het bericht van de pop-up aanvullen. 

  1. Indien dit gewenst is, kan je ook nog een extra knop toevoegen aan je pop-up waar de bezoeker naar kan navigeren.. 

  1. Wanneer je de pop-up hebt ingesteld, kan je klikken op “Instellingen opslaan”